กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

มิถุนายน2562

กลุ่ม

โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมเพิ่มจำนวน อาสาสมัครป้องกันภัย(อปพร.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายครูฝึกฯ ร่วมโครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมเพิ่มจำนวน อาสาสมัครป้องกันภัย(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี การฝึกอบรม วันที่ 5 (28 มิถุนายน 2562)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33852 ครั้ง