กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

กลุ่ม

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปแล้วนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1107 ครั้ง