กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

กลุ่ม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประกาศฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นั้น บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1113 ครั้ง