กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

กลุ่ม

รายชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอาสาสมัครตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสุราษฎร์ธานี

รายชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอาสาสมัครตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1111 ครั้ง