กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามถอดบทเรียนฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามถอดบทเรียนโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกลความความปลอดภัยทางถนน จากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยงาน ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนกลไกลความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด อำเภอ/ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนเงินทุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในโครงการพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ โดยมีแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร. เป็นกลไก ในการหนุนเสริมองค์ความรู้และติดตามเสริมพลังในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความตระหนักรู้ เกิดการตื่นตัวแล้วมาร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยตนเองอุบัติเหตุทางถนนสร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจโดยรวมต่อประเทศ ต่อหน่วยงาน ต่อสังคม และต่อครัวเรือน ซึ่งหากภาคส่วนต่างๆไม่ร่วมมือกันป้องกันแก้ไข จะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจประเทศ ดังนี้ ความสูญเสียที่เกิดต่อครอบครัว ส่งผลกระทบต่อภาระงานบุคคลากรของหน่วยงานครอบครัวต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้พิการอุบัติเหตุทางถนน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น การรถไฟเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟกรมทางหลวงสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหาย ปีละ 232,000ล้านบาท ในการนี้นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ อำนวยการความปลอดภัยทางถนระดับอำเภอ และท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ และ เพื่อเป็นเวทีให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ดำเนินงาน และเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ประชุมติดตามถอดบทเรียนโครงการรวมพลังชุมชนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23049 ครั้ง