กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 27 มีนาคม 2566)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 29 มกราคม 2566)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 24 มกราคม 2566)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 19 มกราคม 2566)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 11 มกราคม 2566)
รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยว (LiIFE GUARD ) Level One Star รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิทยา ประจง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายพีรวัส เกตุการณ์ ครูฝึกดำน้ำ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นายอมรเทพ ปรีคำ ผู้ชวนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิด ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้ารับการฝึอบรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบผ้าห่มไทยเบฟสีเขียว จำนวน 500 ผืน จากคุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งพิง ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน นั้น ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมรับมอบผ้าห่มจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด อันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Kick off การสร้างมาตรการองค์กร ความปลอดภัยทางถนน ในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายบุญเรือง หลงละลวด หน.สนง.ปภ.จ.สุราษฏร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ปลัดจังหวัด สนง.จังหวัด ศาลจังหวัด สัสดีจังหวัด อัยการจังหวัด อบจ. ภูธรจังหวัด สภ.เมือง อ.เมืองฯ สัสดีจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด คลังจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พระพุธทศาสนาจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทกลางฯ และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ซึ่งมีกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความมีวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร - เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2. การดำเนินการ - จัดทำมาตรการองค์กรโดยกำหนดให้บุคลากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มาทำงาน และติดต่อราชการ ในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการ โดยการติดประกาศและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในกลุ่ม Line ต่างๆ - กำหนดวันเริ่มต้นกิจกรรม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ - กำหนดมาตรการสำหรับผู้ขับขี่โดยสารที่ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่ปฏิบัติตามกฎ - รายงานผลผู้ฝ่าฝืน ให้ผู้บริหารพิจารณาบทลงโทษทางวินัย ต่อไป 3. มาตรการควบคุมเข้มในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ไม่สวมหมวกนิรภัย “ห้ามเข้า” ให้จอดรถแล้วเดินเข้าไป - บันทึกชื่อ เลขบัตรประชาชน ทะเบียนรถ และต้นสังกัด - แจ้งต้นสังกัด พิจารณาลงโทษทางวินัย - รวบรวมข้อมูลรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ - อบรมสร้างจิตสำนึก/ปรับทัศนคติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
วันที่19 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางหลังใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ในการนี้ แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2 รายงานว่า พระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่ง จังหวะการเต้นของพระหทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถ ผลการตรวจพระหทัย พบว่าพระหทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหทัยไม่พบความผิดปกติ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัย (หัวใจ) พระปัปผาสะ(ปอด) พระวักกะ(ไต) และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมลงนามถวายพระพรฯ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราดาซื้อวัสดุขนามและการฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ครุภัณที่สนาม จำนวน ๑ รายการ และครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอาสมัครตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสุราษฎร์ธานี
ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อให้สาธารณชน ได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสมาชิก อปพร. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร.ดีเด่น เป็นประจำทุกปี และในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้กับศูนย์ อปพร.ดีเด่น และมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ สมาชิก อปพร.ดีเด่น จำนวน 3 ราย
รายชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอาสาสมัครตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสุราษฎร์ธานี
สาระน่ารู้
ปภ.แนะรับมือปัญหาภัยแล้ง ลดวิกฤตขาดแคลนน้ำ
แนะนำกรม ปภ. ภาษาไทย1
ขับขี่ปลอดภัยกับกรม ปภ.
เกี่ยวกับหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15463 ครั้ง