กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความเป็นมา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พ.ศ. 2477

พ.ศ. 2487

พ.ศ. 2494

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2505

พ.ศ. 2545

จัดตั้ง "กรมป้องกันและต่อสู้อากาศยาน" สังกัดกระทรวงกลาโหม

เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมป้องกันภัยทางอากาศ" โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ยุบกรม เมื่อปี พ.ศ. 2489

จัดตั้งเป็น "กองป้องกันและบรรเทาภัย" สังกัดกรมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะเป็นกรม "กรมป้องกันสาธารณภัย" สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ได้ยุบกรม และจัดตั้งเป็น กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ได้โอน "กองป้องกันภัยฝ่ายพล