กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความเป็นมา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พ.ศ. 2477

พ.ศ. 2487

พ.ศ. 2494

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2505

พ.ศ. 2545

จัดตั้ง "กรมป้องกันและต่อสู้อากาศยาน" สังกัดกระทรวงกลาโหม

เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมป้องกันภัยทางอากาศ" โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ยุบกรม เมื่อปี พ.ศ. 2489

จัดตั้งเป็น "กองป้องกันและบรรเทาภัย" สังกัดกรมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะเป็นกรม "กรมป้องกันสาธารณภัย" สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ได้ยุบกรม และจัดตั้งเป็น กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ได้โอน "กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" ไปสังกัดกรมการปกครอง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ประกอบกับ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เป็นผลให้มีการจัดตั้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยการรวม 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 1 - 9 และ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท มารวมเข้าไว้ด้วยกัน
ได้ทำการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขึ้น ทุกจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 822 ครั้ง