กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการเงินประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
11/11/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1694 ครั้ง