กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่ม
17/6/2562
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2560 – 2564)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 644 ครั้ง