กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2562

กลุ่ม
20/6/2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน
20/6/2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 460 ครั้ง