กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน

กลุ่ม
21/4/2564
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
20/6/2562
คู่มือมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 606 ครั้ง