กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
5/4/2566
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว (LIFE GUARD) Level two star
29/3/2566
ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว (LIFE GUARD) Level two star
29/3/2566
ร่าง ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน 12 รายการ ครุภัณฑ์สนาม จำนวน 7 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน 12 รายการ ครุภัณฑ์สนาม จำนวน 7 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,647,664.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ
28/3/2566
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7739 ครั้ง