กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
22/5/2566
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยว (LIFE GUARD) Level Two Star รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในการนี้นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายวิทยา ประจง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสหจิต แตงพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 12 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ จำนวน 28 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน
9/5/2566
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น. นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี , นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้า สนง.ปภ.จ.พัทลุง , ผู้แทน สนง.ปภ.จ.ชุมพร และนครศรีธรรมราช , สนง.ปภ.จังหวัดสาขา ในพื้นที่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดศูนย์ ปภ เขต 11 สฎ.โดยร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอปัจจัยความสำเร็จในการได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 จากนวัตกรรมโครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง…เรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในเวลา 13.00 น. คณะศึกษาดูงานฯได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฯในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการฯเป็นอย่างดี
29/1/2566
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยว (LiIFE GUARD ) Level One Star รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิทยา ประจง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายพีรวัส เกตุการณ์ ครูฝึกดำน้ำ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นายอมรเทพ ปรีคำ ผู้ชวนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิด ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้ารับการฝึอบรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน
19/1/2566
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบผ้าห่มไทยเบฟสีเขียว จำนวน 500 ผืน จากคุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งพิง ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน นั้น ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมรับมอบผ้าห่มจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วย
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33854 ครั้ง