กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปภ. นำเที่ยว

นำเที่ยว

กลุ่ม
5/11/2557
เที่ยวสุราษฎร์ ไหว้พระธาตุไชยา-เข้าสวนโมกข์ ท่องโลกธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2621 ครั้ง