กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

2566

กลุ่ม
27/3/2566
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราดาซื้อวัสดุขนามและการฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ครุภัณที่สนาม จำนวน ๑ รายการ และครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/1/2566
รายชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอาสมัครตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสุราษฎร์ธานี
11/1/2566
ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1581 ครั้ง