กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

2565

กลุ่ม
4/11/2565
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31/3/2565
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อให้สาธารณชน ได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสมาชิก อปพร. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร.ดีเด่น เป็นประจำทุกปี และในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้กับศูนย์ อปพร.ดีเด่น และมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ สมาชิก อปพร.ดีเด่น จำนวน 3 ราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1112 ครั้ง