กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นางศิรินันท์ มณีโชติ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2565 จำนวน 24,339 หมู่บ้าน โดยกลไกลกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน (Re X-ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยค้นหา ผู้เสพ ผู้ติดในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน พร้อมให้ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด และสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้านการประชุมหมู่บ้าน และออกพบปะครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดยาเสพติด หลังผ่านการบำบัด เข้ามาร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 261450 ครั้ง